Kreyòl Ayisyen | English

Kreyol

Pou kòmanse vwayaj ou ak Sèvis pou Granmoun Aje Mystic Valley yo, pran telefòn ou epi rele nou nan 781-324-7705. Resepsyonis nou an ap mete ou an kontak ak depatman Enfòmasyon ak Referans, la wap jwen yon ekip ekspè kap koute ak atansyon enfòmasyon ou bay sou sitiyasyon aktyèl ou ansanm ak sa ou bezwen. Poze kesyon an anglè oswa kreyòl – nap mete ou an kontak ak yon ekspè ki pale lang ou.

Kreyol language agency logoSi ou ta vle, nou ka voye yon moun lakay ou (san sa pa koute ou anyen epi san obligasyon pou ou ) pou pase yon ti moman avèk ou, rasanble enfòmasyon sou sa ou bezwen, sa ki ka fè ou santi ou plis an sekirite, pi an sante, epi pi kontan, epi ki jan nou ka ede. Apre, ansanm, nap kreye yon plan.

Plan an baze sou sa ou vle epi bezwen. Li ka konprann yon kantite diferan pwogram ak sèvis. Men, nou pap janm eseye vann ou anyen, oswa ankouraje ou enskri pou sèvis ou pa ka peye.

Nou ofri resous enpòtan pou granmoun aje ki ta swete viv lakay yo, nan kominote yo , pou osi lontan ke sa posib. Resous sa yo konprann sèvis swen nan kay, tankou fè makèt, kwizin, netwayaj, ak lesiv. Nou genyen tou yon pwogram livrezon manje (Repa sou Wou) kap pote yon repa nitritif, balanse pou ou chak jou lasemèn.

Malgre ke yo ofri kèk pwogram gouvènman an sèlman pou sitwayen ameriken, konsèy ak ekspètiz nou ofri yo disponib pou tout moun, kèlkeswa sitwayènte ak kondisyon imigrasyon. Nenpòt enfòmasyon ou ban nou sou kondisyon imigrasyon ou konplètman konfidansyèl. Nou pap janm bay pèsonn enfòmasyon sa yo.

 

Print Friendly, PDF & Email


 

To start your journey with Mystic Valley Elder Services, pick up the telephone and call us at 781-324-7705. Our receptionist puts you through to the Information and Referral department, a team of caring experts who will listen very closely as you tell us about your cur­rent situation and what you need. Ask questions in English or Creole – we will connect you to an expert who speaks your language.

If you want us to, we’ll send some­one to your home (at no cost or obligation to you) to spend some time with you, learn more about what you need, what will make you safer, healthier, and happier, and how we can help. And then, together, we form a plan.

The plan is based on what you want and need. It can include a number of different programs and services. But we’ll never try to sell you anything, or encourage you to sign up for a service you can’t afford.

We provide critical resources for elders who wish to live at home, in their communities, for as long as possible. These include home care services, such as grocery shopping, meal preparation, housekeeping, and laundry. We also have a home-delivered meal program (Meals on Wheels) that will bring you a healthful, balanced meal each weekday.

Although certain government programs are offered only to United States citizens, the advice and expertise we offer is available to everyone, regardless of citizenship or immigration status. Any information you give us about your immigration status is completely confidential. We will never give that information to anyone.

Print Friendly, PDF & Email